Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Jeu de Boulesvereniging "Jeu de Plaisir" (hierna te noemen Jeu de Plaisir) verwerkt van haar leden, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u lid bent van Jeu de Plaisir, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Jeu de Plaisir verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Jeu de Plaisir, KvK nummer 40.12.54.53. Secretariaat en ledenadministratie: Harremaatweg 20, 3781 NJ Voorthuizen. Te bereiken via e-mailadres: hennyvanzutphen@hotmail.com

2. Welke gegevens verwerkt Jeu de Plaisir en voor welk doel.

2.1       In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

            a) voornaam, achternaam en geboortedatum.

            b) adresgegevens.

c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen).

d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie. 

2.2      Jeu de Plaisir verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende               doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over     het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.

b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het     versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Jeu de         Plaisir.

c) uw naam, telefoonnummer en/of overige persoonskenmerken (waaronder ook               foto's), kunnen worden gebruikt voor o.a. deelnamelijst toernooien, vermelding               uitslagen in clubblad/website/plaatselijke krant, verjaardagskalender in Boulhorst en     groepsWhatsApp.

3. Bewaartermijnen.

Jeu de Plaisir verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen

4.1           Via de ledenadministratie van Jeu de Plaisir kunt u een verzoek indienen om uw                        persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Jeu de                        Plaisir zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst,                  hierover informeren.

4.2          Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw                                              persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met                    de ledenadministratie.

4.3          Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden                        gericht aan onze ledenadministratie.

5. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Hierover wordt u schriftelijk of via email bericht


Maak een gratis website.